Algemene voorwaarden

ZIRTUI – ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Art. 1 - Algemeen. 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op iedere verkoop van producten ("Producten") door Zirtui BV, met maatschappelijke zetel te Edward Pynaertkaai 9000 Gent en geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0767.883.573 ("Zirtui" of "Wij"), ongeacht de manier waarop de bestelling ("Bestelling") van de Producten wordt geplaatst. 

Indien de Bestelling via de website van Zirtui, beschikbaar via www.zirtui.com of www.zirtui.be ("Website") wordt geplaatst, worden deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ("Klant") ter beschikking gesteld zodat deze door de Klant op eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Door het plaatsen van een Bestelling erkent de Klant de Algemene Voorwaarden en de privacy policy (" Privacy Policy") te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud aanvaard.

De nietigheid van een artikel van deze Algemene Voorwaarden of haar strijdigheid met de openbare orde dan wel bepalingen van dwingend recht zal zonder gevolg blijven voor de geldigheid en toepasselijkheid van de overige artikels.

Zirtui kan op elk ogenblik de huidige Algemene Voorwaarden wijzigen. De in werking zijnde Algemene Voorwaarden worden steeds beschikbaar gesteld op de Website vanaf de datum waarop de nieuwste versie in werking treedt. De actuele Algemene Voorwaarden worden steeds weergegeven op het moment van het plaatsen van een Bestelling.

Art. 2 - Aanbiedingen en Bestellingen. 

Afbeeldingen, capaciteiten, beschrijving van en overige aanduidingen van de Producten, prijslijsten en aanbiedingen ("Aanbieding") opgenomen op de Website van Zirtui zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven.

Elk Aanbieding bevat voldoende informatie, betreffende (i) de prijs inclusief belastingen; (ii) de eventuele verzendingskosten; (iii) de wijze waarop de Bestelling tot stand zal komen en de handelingen die daartoe nodig zijn; (iv) de mogelijkheid tot toepassing van een herroepingsrecht; en (v) de mogelijke wijzen van betaling, aflevering en uitvoering van de Bestelling. Deze informatie wordt aan de Klant verschaft, zodat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de Bestelling zijn verbonden, alsook zodat de Klant een goede beoordeling van de Producten kan maken. Indien een Aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in de Aanbieding vermeld.

Zirtui behoudt zich het recht voor Producten eenzijdig te wijzigen. Onze laatste versie van webshop en prijslijsten vervangen en annuleren steeds alle voorgaande. Producten die er niet meer in voorkomen, kunnen niet langer het voorwerp van een Bestelling uitmaken.

Het bestelproces verloopt als volgt: de Klant dient het Product toe te voegen aan het winkelmandje op de Website. De Klant geeft vervolgens verschillende contact- en betalingsgegevens in, waarna de wijze van Levering wordt gekozen. Hierna kan de Klant een betalingswijze kiezen en eventueel een kortingscode invoeren. De Bestelling is definitief wanneer al deze stappen werden doorlopen.

Elke ontvangen Bestelling moet het voorwerp zijn van een ontvangstbericht van Zirtui om als geldig te worden aanzien ten aanzien van Zirtui. Zolang een Bestelling niet uitdrukkelijk is aanvaard door Zirtui, is er geen overeenkomst ("Overeenkomst") tot stand gekomen. De Klant is op definitieve en onherroepelijke wijze gebonden door elke Overeenkomst.

Art. 3 - Beschrijving en gebruik van de Producten. 

Het Product bestaat uit voedingssupplementen 

Art. 4 - Prijs. 

Zirtui behoudt steeds het recht om prijzen eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de prijslijsten, beschikbaar via de Website, vervangen en annuleren steeds alle voorgaande. De prijzen zijn inclusief BTW. Gedurende de in de Aanbieding vermelde geldigheidsduur, indien van toepassing, worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Art. 5 - Betalingsvoorwaarden. 

De door de Klant verschuldigde bedragen dienen onmiddellijk te worden voldaan bij de Bestelling van het Product. Voordat de Klant een Bestelling uitvoert, heeft de Klant de mogelijkheid om de volledige vergoeding die voor de Bestelling in rekening zal worden gebracht, te bekijken en te accepteren. De volgende betalingsmethodes worden door Zirtui aanvaard: Bancontact, Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Paypal, Belfius Direct Net, KBC/CBC Payment Button en ING home'Pay.

Zirtui behoudt zich - binnen wettelijke kaders - het recht voor om zich op de hoogte te stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Zirtui op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een Bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Zirtui te melden. Zirtui treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch betaalt, zal Zirtui daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Art. 6 - De Overeenkomst. 

De Bestelling komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van de Aanbieding en het voldoen aan de gestelde voorwaarden, waaronder de betaling ervan.

Zirtui bevestigt onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van de Aanbieding. Vanaf het moment van aanvaarding van de Aanbieding, wordt de Aanbieding omgezet in een Overeenkomst tussen Zirtui en de Klant. Zolang de Bestelling niet wordt bevestigd door Zirtui en aldus geen Overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de Klant de mogelijkheid om de Bestelling te ontbinden.

Art. 7 - Levering. 

Zirtui zal de uitvoering van de Overeenkomst ("Levering") met zorgvuldigheid behandelen. In overeenstemming met artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, zal Zirtui de Levering met gepaste spoed, doch uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn werd aangegeven. De eventueel door Zirtui vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie, en derhalve kunnen hieraan door de Klant geen rechten ontleend worden.

Indien een Product niet op voorraad is, zal Zirtui zich inspannen om het Product opnieuw beschikbaar te stellen. Zirtui zal de Klant via e-mail op de hoogte brengen van de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van het Product uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft daarbij de keuze om de beschikbaarheid van het Product af te wachten en/of de Bestelling te annuleren zonder extra kosten. In het geval dat de Klant ervoor kiest om de beschikbaarheid van het Product af te wachten, zal het Product verzonden worden van zodra het terug beschikbaar is. Indien het niet mogelijk is om het Product op voorraad te krijgen of de Klant ervoor opteert om de Bestelling te annuleren, zal Zirtui de Klant terugbetalen ten belope van de prijs voor het desbetreffende Product, binnen de dertig (30) dagen nadat de Klant deze keuze aan Zirtui heeft gemeld.

Als plaats van Levering zal het leveringsadres gelden dat tijdens de bestelprocedure door de Klant werd aangegeven. Zirtui wordt niet geacht verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van de mededeling van onjuiste gegevens door de Klant. Indien het opgegeven leveringsadres niet correct of onvolledig is en de Producten opnieuw verzonden dienen te worden, zullen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden ten laste van de Klant.

De volgende leveringswijzen worden door Zirtui voorgesteld: Levering op een door de Klant opgegeven leveringsadres, in een BPost afhaalpunt of in een BPack afhaalpunt. 

Het risico wordt overgedragen aan de Klant op moment van uitlading van de Producten door de vervoerder, expediteur of andere aangewende persoon. Indien het Product beschadigd werd geleverd, dient Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden te worden gevolgd.

De Bestelling wordt aangeboden aan het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is om de Bestelling in ontvangst te nemen op het tijdstip van de Levering, wordt een bericht van aanbieding achtergelaten. Dit bericht van aanbieding vermeldt het postadres waar de Klant de Producten kan ophalen. De Producten blijven gedurende veertien (14) dagen na de dag van de Levering voor de Klant beschikbaar op het postadres. Na deze termijn zullen de Producten, in voorkomend geval, naar Zirtui worden teruggezonden. In dat geval kan de Klant Zirtui contacteren teneinde een nieuwe Levering op kosten van de Klant te organiseren.

Art. 8 - Herroepingsrecht. 

De Klant heeft het recht om de Overeenkomst tussen Zirtui en de Klant, zonder opgave van redenen, te herroepen gedurende veertien (14) dagen (" Herroepingstermijn"). Deze Herroepingstermijn begint te lopen op de dag na de ontvangst van het Product door of namens de Klant.

De Klant brengt Zirtui op de hoogte van de beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht ("Herroepingsrecht") binnen de Herroepingstermijn. Hiervoor dient de Klant binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met Zirtui via info@zirtui.com

Nadat de Klant Zirtui op de hoogte heeft gesteld van het uitoefenen van het Herroepingsrecht, retourneert de Klant het aangegeven Product binnen de veertien (14) dagen ("Retourtermijn") per post naar het door Zirtui opgegeven retouradres. De eventuele retourkosten zijn ten laste van de Klant. Zirtui bevestigt de ontvangst van het geretourneerde Product via e-mail.

Zirtui zal de Klant de ontvangen bedragen voor het geretourneerde Product terugbetalen, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de leveringskosten, tenzij niet werd geopteerd voor de standaard leveringswijze. De terugbetaling zal verricht worden binnen de veertien (14) dagen na de ontvangst van het geretourneerde Product. Zirtui verricht deze terugbetaling door middel van dezelfde betalingswijze die de Klant heeft gebruikt bij de Bestelling.

Gedurende de hele Herroepingstermijn, zal de Klant zorgvuldig met het Product en de daarbij horende verpakking omgaan. Het Herroepingsrecht kan slechts worden uitgeoefend indien het Product in nieuwstaat wordt teruggestuurd, in hun originele verpakking en in perfecte staat, met inbegrip van de eventuele gebruiksaanwijzing. Het Herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend indien het Product gebruikt of geopend is. Indien dit het geval is zal de Overeenkomst worden uitgevoerd.

Zirtui is niet verplicht om een Product terug te nemen, die na de Herroepingstermijn worden geretourneerd, die worden teruggegeven zonder de procedure in het huidig artikel te volgen, waarvan de verpakking werd geopend en/of die sporen van gebruik bevatten. De beoordeling of een Product dient te worden teruggenomen, gebeurt door Zirtui. Op aanvraag worden de redenen voor het niet terugnemen van een Product aan de Klant verstrekt.

Art. 9 - Garantie en conformiteit. De wettelijke garantieperiode voor Producten die niet voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, bedraagt twee (2) jaar waarbinnen Zirtui zich het recht voorbehoudt om het Product te vervangen. Indien een vervanging niet mogelijk of disproportioneel is, verbindt Zirtui zich ertoe om de ontvangen betalingen voor het desbetreffende Product terug te betalen.

Bij de Levering, verbindt de Klant zich ertoe om na te gaan of de kwaliteit en de kwantiteit van het Product overeenstemmen met de Overeenkomst. Elke klacht voor zichtbare gebreken of ontbrekende Producten dient per e-mail aan de klantendienst via info@zirtui.com gericht te worden binnen ten laatste twee (2) dagen na de Levering. Indien de Klant nalaat om een klacht in te dienen binnen deze termijn, verliest de Klant zijn recht om klacht in te dienen wegens zichtbare gebreken of ontbrekende Producten.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen twee (2) maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aan de klantendienst via info@zirtui.com. Nadien vervalt elk recht op garantie. De klantendienst zal de Klant aangeven welke stappen hij/zij moet volgen om de Producten terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de Producten pas gebeuren na de voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging van Zirtui.

Het genieten van garantie is niet mogelijk voor een defect ten gevolge van: (i) fout, nalatigheid van de Klant; (ii) herstelling of wijziging aan het goed door de Klant of een derde; (iii) slecht onderhoud; (iv) onachtzaam gebruik of gebruik in abnormale omstandigheden; (v) een oorzaak inherent aan de normale gebruiksduur of levensduur van het Product; (vi) een externe oorzaak die niet kan toegeschreven worden aan Zirtui, (vii) fout, nalatigheid of diensten van derden en (viii) gebruik van de Producten zonder de Applicatie en/of registratie in de Applicatie.

Art. 10 - Klachtenregeling. 

Zirtui hoopt de Klant steeds tevreden te stellen met de Producten en de daarbij horende dienstverlening. Indien er evenwel toch iets fout zou lopen, kan de Klant steeds contact opnemen met de klantendienst via info@zirtui.com. Zirtui streeft ernaar om de klachten binnen een termijn van zeven (7) dagen te behandelen.

Art. 11 - Overmacht. Overmacht ("Overmacht") bevrijdt Zirtui van enige aansprakelijkheid. Zirtui is niet verplicht Bestellingen te aanvaarden noch Overeenkomsten uit te voeren in alle gevallen van Overmacht. Zirtui heeft de keuze om ofwel zijn verplichtingen op te schorten gedurende de duur van de Overmacht, ofwel de Overeenkomsten definitief te ontbinden, zonder ontbindingskosten.

Als gevallen van Overmacht worden onder andere beschouwd: extreme weersomstandigheden, een pandemie, stakingen, blokkades of opstand, lock-out, brand, schade aan productie-installaties, geen of laattijdige levering van onze leveranciers, overheidsmaatregelen. Deze lijst is niet exhaustief. Klanten hebben geen recht tot annulering van een Overeenkomst of tot weigering van ontvangst of betaling van bestelde Producten. Enige vorm van financiële of commerciële compensatie wordt niet toegestaan op grond van Overmacht.

Art. 12 - Beperking van aansprakelijkheid. 

Zirtui is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Website, enige storing afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door gebruik te maken van deze Website.

Zirtui is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of lichamelijke of andere schade, van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden door het gebruik van de Producten. Dit geldt ook voor de gevallen bepaald in Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. Eveneens is Zirtui niet aansprakelijk voor de door de Klant of arts van de Klant gemaakte medische beslissingen naar aanleiding van het gebruik van de Producten. Het gebruik van de Producten gebeurt op uw eigen risico.

Alle genoemde termijnen in deze Algemene Voorwaarden in hoofde van Zirtui, met uitsluiting van de Herroepingstermijn en de Retourtermijn, zijn louter indicatief, zonder enige verplichting in hoofde van Zirtui. Bijgevolg kan Zirtui niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van om het even welke termijn, noch voor enige andere schade die zou zijn veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Zirtui, zelfs in geval van zware fout. Zirtui is enkel aansprakelijk voor grove nalatigheid met betrekking tot de keuze van verzending, vervoer of koerier. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door een partij op het moment van sluiten van de Overeenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van Zirtui zal de aankoopprijs van het Product in kwestie niet overschrijden.

Art. 13 - Intellectuele eigendom. 

Zirtui blijft de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Producten, de Website alsmede de naam en het logo waaronder de Producten aangeboden worden en haar afbeeldingen. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt begrepen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder copyright, octrooien, auteursrechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, sui generis rechten en alle andere mogelijke intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van alle aanverwante en naburige rechten en alle andere vormen van gelijkaardige bescherming, waar ook ter wereld, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd. Onze schriftelijke toelating is noodzakelijk voor het gebruik van afbeeldingen of logo's van onze Producten in onder andere tijdschriften, dag- en weekbladen, op websites of op het internet of voor doorgifte aan derden.

De Website werd gecreëerd voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. Het is verboden informatie of materiaal beschikbaar op de Website te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Het is de Klant wel toegelaten de inhoud van de Website te downloaden en daarvan een kopie te maken voor louter persoonlijk en niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de oorspronkelijke staat van de inhoud behouden blijft.

De Klant verbindt zich ertoe geen door Zirtui aangeboden Producten te wijzigen of na te maken, dan wel het intellectueel eigendomsrecht van Zirtui aan te tasten.

Art. 14 - Gegevensbescherming en privacy. 

Bij het plaatsen van Bestellingen worden aan de Klant enkele persoonsgegevens gevraagd om de Overeenkomst en Levering mogelijk te maken. Zirtui verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te garanderen en er respectvol mee om te gaan. Meer informatie omtrent de behandeling van persoonsgegevens door Zirtui is in onze Privacy Policy te vinden.

Art. 15 - Toepasselijk Recht. 

Elk geschil tussen de Klant en Zirtui wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Gent zijn bevoegd kennis te nemen van enig geschil, ongeacht de reden.

close menu